Privacy

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
cu privire la
PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Varianta actualizată în data de 05 februarie 2021.

1. PERSOANA RESPONSABILĂ DE PRELUCRAREA DATELOR DVS.

Responsabil pentru prelucrarea datelor dvs. personale este BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC TRANCĂ BOGDAN-OVIDIU, având următoarele date de identificare:
Sediu: București, str. Lt. Dumitru Ganovici, nr. 14, Etaj Mezanin, sp. com. 3 si 4, Interfon 031, Sector 3, România
CIF: RO 32679547
Tel: +40 370 509 421
Adresa de email: office@executori-bucuresti.ro

Va informăm că B.E.J. TRANCĂ BOGDAN-OVIDIU  a desemnat un delegat pentru protecția datelor, pe care îl puteți aborda pentru orice chestiune referitoare la prelucrarea acestora la coordonatele menționate mai sus.


2. TIPURILE DE DATE COLECTATE SI PRELUCRAREA LOR

În prealabil va informăm că, potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („Regulamentul”), prin prelucrarea datelor personale se înțelege o serie de operațiuni cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea acestor date.

B.E.J. TRANCĂ BOGDAN-OVIDIU poate colecta datele personale furnizate de dvs. precum: nume, prenume, sex, dată și locul nașterii, cetățenia, adresa, domiciliu, telefon/fax, e-mail, calitatea deținută în societățile cu care desfășuram relații contractuale. Datele colectate vor fi prelucrate prin stocarea lor în baza de date protejată a societății și utilizate in scopurile prevăzute în secțiunea următoare.

De asemenea, B.E.J. TRANCĂ BOGDAN-OVIDIU poate prelucra datele personale transmise în același scop de terți, care au calitatea de operatori și stabilesc scopul și mijloacele prelucrării lor sau din surse publice precum: baza de date a Registrului Comerțului ori operatori specializați cu furnizarea unor informații similare.


3. TEMEIUL JURIDIC SI SCOPUL PRELUCRARII

Datele personale vor fi prelucrate conform următoarelor dispoziții legale:
    art. 6.1. lit. a) din Regulament dacă prelucrarea se realizează în baza consimțământului dvs.;
    art. 6.1. lit. b) din Regulament dacă prelucrarea este necesară în vederea încheierii/executării unui contract cu dvs. sau cu societatea pe care o reprezentați;
    art. 6.1. lit. c) din Regulament dacă prelucrarea datelor dvs. este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale;
    art. 6.1. lit. f) din Regulament dacă prelucrarea se realizează în scopul unui interes legitim al societății noastre.
Cu titlu exemplificativ, datele personale ale persoanei interesate vor fi procesate în următoarele scopuri:

Pregătirea încheierii unui contract cu societatea pe care o reprezentați sau în cadrul căreia va desfășurați activitatea; încheierea și executarea acestuia;
Purtarea conversațiilor electronice sau telefonice, după caz, referitoare la relațiile contractuale dintre B.E.J. TRANCĂ BOGDAN-OVIDIU și societatea în cadrul căreia activați;
Primirea și transmiterea răspunsurilor la întrebările sau reclamațiile clienților;
Gestionarea trimiterii de informații privind noutăți și informații personalizate;
Gestionarea serviciului de WI-FI de la sediul nostru.

Nefurnizarea datelor necesare pentru încheierea sau executarea unui contract între B.E.J. TRANCĂ BOGDAN-OVIDIU și dumneavoastră va conduce la  imposibilitatea încheierii contractului.


4. DURATA PĂSTRĂRII DATELOR PERSONALE

B.E.J. TRANCĂ BOGDAN-OVIDIU va păstra datele personale numai în timpul perioadei rezonabil necesare, ținând cont de durata relațiilor contractuale sau a efectelor acesteia după expirare.

Acest lucru înseamnă că poate păstra datele personale o perioadă rezonabilă, inclusiv după ce persoana interesată nu mai desfășoară activitate în cadrul societății cliente sau au încetat raporturile contractuale cu această din urmă. După această perioadă, datele personale vor fi șterse, cu excepția datelor salvate pentru restaurare în caz de avarie. În acest ultim caz, datele vor fi șterse dacă prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate.

Cu toate acestea, contractele, facturile și alte documente contabile vor fi păstrate pe perioada legala in baza interesului legitim al societății de a tine evidenta și proba conținutul raporturilor juridice cu partenerii săi contractuali.


5. DESTINATARII DATELOR PERSONALE

Datele personale ale persoanei interesate vor putea fi cedate/comunicate următorilor destinatari:
Societăți afiliate, instituții publice sau subcontractori independenți;
Instituții publice, în cazul în care acestea le solicită, în conformitate cu normele fiscale, de protecție a muncii, de siguranță socială sau cu oricare alte reglementări aplicabile.

În orice caz, terții cu care se partajează anumite date cu caracter personal vor dovedi în prealabil adoptarea măsurilor de natură tehnică și organizatorice adecvate pentru protecția corectă a datelor acestora.


6. MĂSURI DE PROTECȚIE A DATELOR PERSONALE

Baza de date a B.E.J. TRANCĂ BOGDAN-OVIDIU este protejată prin  tehnici de securitate a informației, precum firewall-uri și proceduri de control al accesului, toate acestea cu obiectivul de a evita accesul neautorizat la date și pentru a garanta confidențialitate acestora.

Va informăm că am adoptat toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a garanta siguranța și integritatea datelor cu caracter personal pe care le procesăm, precum și pentru a evita pierderea, modificarea și/sau accesarea acestora de către terți neautorizați.


7. COOKIE SI SOCIAL MEDIA

Vă informăm că folosim cookie-uri pe site-ul nostru. Acestea sunt fișiere mici pe care browserul dvs. le creează automat și care sunt stocate pe dispozitivul dvs. (laptop, tabletă, smart phone etc.) atunci când vizitați site-ul nostru web. Cookie-urile nu dăunează dispozitivului dvs., nu conțin viruși sau alte programe rău intenționate. Informațiile sunt stocate in funcție de dispozitivul specific folosit pentru site-ul nostru.

Utilizarea cookie-urilor servește pentru a facilita folosirea site-ului nostru. De exemplu, folosim așa-numitele cookie-uri de sesiune pentru a recunoaște că ați vizitat deja anumite pagini pe site-ul nostru. Acest lucru ne permite să afișăm în mod corespunzător informații personalizate pe site. În plus, modulele cookie ne ajută să determinăm din ce țară accesați site-ul nostru web pentru a putea afișa conținut pentru fiecare țară. Aceste cookie-uri sunt șterse automat după ce părăsesc site-ul nostru web (durata setării / procesării cookie-ului este, prin urmare, vizita pe site, "sesiunea").

Utilizarea acestor (i) cookie-uri strict solicitate și (ii) cookie-uri funcționale pe site-ul nostru este posibilă fără consimțământul dvs. din cauza interesului nostru legitim de a furniza un site tehnic fără deficiențe (articolul 6 (1) (f) din Regulament). Din acest motiv, aceste cookie-uri nu pot fi dezactivate sau activate individual.

Majoritatea browserelor acceptă cookie-urile în mod automat. Cu toate acestea, puteți seta browserul astfel încât să nu fie stocat niciun cookie pe dispozitivul dvs. sau întotdeauna să apară un indiciu înainte ca un nou modul cookie să fie stocat acolo. De asemenea, puteți dezactiva modulele cookie deja salvate prin setările browserului. Cu toate acestea, dezactivarea sau neacceptarea cookie-urilor vă poate împiedica să utilizați toate funcțiile site-ului nostru și este posibil să nu puteți utiliza corect site-ul web.

Orice alte informații personale, cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail, nu vor fi înregistrate decât dacă furnizați aceste informații în mod voluntar, în contextul unei cereri de informații completând formularul de contact.


8. DREPTURILE DVS. LEGATE DE DATELE PERSONALE

În cele ce urmează va transmitem o lista a drepturilor dvs. pe care le puteți exercita prin intermediul adresei electronice:
Dreptul de acces
Aveți dreptul să obțineți confirmarea în legătură cu procesarea sau nu a datelor personale care vă privesc, precum si sa obțineți accesul la acestea.
Dreptul la rectificare
Aveți dreptul să solicitați ca B.E.J. TRANCĂ BOGDAN-OVIDIU să rectifice datele personale atunci când sunt inexacte sau să se completeze în cazul în care sunt incomplete.
Dreptul la ștergerea datelor din baza noastră de date
Ne puteți solicita ca datele personale să fie șterse atunci când, între altele, datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor în care au fost colectate ori daca va retrageți consimțământul si nu mai exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare.
Dreptul la restricționarea prelucrării
Aveți dreptul să solicitați limitarea prelucrării datelor in situații in care: contestați exactitatea acestora, pentru o perioada necesara verificării; datele dvs. nu ne mai sunt necesare însă le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi; pe durata verificării daca drepturile noastre legitime prevalează asupra celor exercitate de dvs., in situația in care v-ați opus prelucrării.
Dreptul la portabilitate
Aveți dreptul să primiți datele personale în format structurat, de uz obișnuit și cu citire mecanică, și de a le transmite altui responsabil, atunci când procesarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract și se efectuează prin mijloace automatizate.
Dreptul la opoziție
Vă puteți opune ca datele personale să facă obiectul unei prelucrări de către societatea noastră, inclusiv în legătură cu elaborarea de profiluri. În acest caz, B.E.J. TRANCĂ BOGDAN-OVIDIU nu va mai procesa datele dvs., cu excepția situației in care exista motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea.
Decizii individuale automatizate
Aveți dreptul să nu faceți obiectul unei decizii bazate doar pe procesarea automatizată, inclusiv a elaborării de profiluri, care produce efecte juridice asupra dvs. sau vă afectează în mod semnificativ. Totuși, nu va fi posibilă exercitarea unui astfel de drept în cazul în care decizia este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs. și B.E.J. TRANCĂ BOGDAN-OVIDIU, este autorizat de dreptul aplicabil Uniunii sau cel Intern, cu condiția să se stabilească măsuri adecvate pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor dvs. legitime; sau se bazează pe consimțământul dvs. explicit.
Dreptul de a depune plângere
Aveți dreptul de a de depune plângere la autoritatea de supraveghere.
Orice schimbare a regulilor de confidențialitate cu privire la datele noastre de contact, tipurile de informații colectate, destinatarii și scopul utilizării lor, în măsură în care va fi necesară, va fi publicată pe această pagină, putând fi consultată oricând de către dvs.